۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/09/02 : تاریخ مطلب لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - آذر ماه 1392

 

 

تاریخ

شیفت صبح (7:00 الی 15:00 )

شیفت عصر (15:00الی 23:00)

شیفت شب (23:00 الی 7:00 )

سال سوم

سال دوم

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال اول

1/9/92

مقیمی فر عباسی

 

آقایی

پريسا رضايي راجح

نجفقلیان پورشفیعی

حبیبی * - غیرتیان

سجادي نژاد -رياحي-

راحتي طلب

طاهر

غفوریان

فتاحي صافحيان

2/9/92

مقیمی فر عباسی

 

آقایی * - تواضع

راجح پريسا رضايي

نجفقلیان پورشفیعی

غیرتیان * - حبیبی

راحتي طلب - سجادي نژاد- رياحي

طاهر

غفوریان

صافحيان فتاحي

3/9/92

کظیمی

 

فرهادی * - تواضع

نبي سمانه رضايي

مقیمی فر عباسی

آقایی * - زرین پور

پريسا رضايي-سجادي نژاد

راجح-راحتي طلب

نجفقلیان

پورشفیعی

غیرتیان * - حبیبی

رياحي

مجتبوي

4/9/92

کظیمی

ابومسعودی

تواضع * - فرهادی

سمانه رضايي

نبي

مقیمی فر

عباسی

 

زرین پور * - آقایی

راجح

پريسا رضايي

نجفقلیان

پورشفیعی

حبیبی * - غیرتیان

سجادي نژاد

رياحي-راحتي طلب

5/9/92

مقدم

ملک پور * - منانی

اميري مجتبوي

کظیمی ابومسعودی

فرهادی * - تواضع

پريسا رضايي-سمانه رضايي

راجح-نبي

مقیمی فر

عباسی

آقایی

راحتي طلب

سجادي نژاد

6/9/92

جعفرنژاد مقدم

منانی * - ملک پور

فتاحي صافحيان

کظیمی ابومسعودی

تواضع * - فرهادی

نبي سمانه رضايي

مقیمی فر عباسی

آقایی

پريسا رضايي راجح

7/9/92

جعفرنژاد طاهر

غفوریان * - چراغی

صافحيان فتاحي

مقدم

منانی * - ملک پور

سمانه رضايي نبي

کظیمی ابومسعودی

فرهادی * - تواضع

راجح

پريسا رضايي

8/9/92

طاهر

غفوریان

رياحي

راحتي طلب

جعفرنژاد

مقدم

ملک پور * - منانی

فتاحي

صافحيان -مجتبوي

کظیمی

ابومسعودی

تواضع * - فرهادی

نبي

سمانه رضايي

9/9/92

نجفقلیان

پورشفیعی

حبیبی * - غیرتیان

سجادي نژاد

رياحي-راحتي طلب

طاهر

مقدم

غفوریان * - ملک پور

صافحيان

فتاحي

جعفرنژاد

 

منانی

سمانه رضايي

نبي

10/9/92

نجفقلیان

پورشفیعی

غیرتیان * - حبیبی

آناهيتا رضايي

سجادي نژاد

طاهر

چراغی * - غفوریان

رياحي-فتاحي

صافحيان-راحتي طلب

جعفرنژاد

مقدم

منانی * - ملک پور

سمانه صبوري

مجتبوي

11/9/92

مقیمی فر

عباسی

زرین پور * - آقایی

راجح

پريسا رضايي

نجفقلیان

پورشفیعی

حبیبی * - غیرتیان

راحتي طلب

سجادي نژاد-رياحي

طبقیه

غفوریان * - ملک پور

صافحيان

فتاحي

12/9/92

مقیمی فر

عباسی

آقایی * - تواضع

پريسا رضايي

راجح

نجفقلیان

پورشفیعی

غیرتیان * - حبیبی

رياحي

راحتي طلب-سجادي نژاد

طبقیه

غفوریان * - زرین پور

فتاحي

صافحيان

13/9/92

کظیمی

 

فرهادی * - تواضع

سمانه رضايي

نبي

مقیمی فر

عباسی

آقایی * - حبیبی

راجح

پريسا رضايي-سجادي نژاد

نجفقلیان

پورشفیعی

غیرتیان

راحتي طلب

رياحي

14/9/92

کظیمی

ابومسعودی

منانی * - فرهادی

نبي

سمانه رضايي

مقیمی فر

عباسی

تواضع * - آقایی

پريسا رضايي

راجح

نجفقلیان

پورشفیعی

غیرتیان * - حبیبی

رياحي

سجادي نژاد-راحتي طلب

15/9/92

جعفرنژاد

مقدم

ملک پور * - منانی

واسعي

نبي

کظیمی

ابومسعودی

تواضع * - فرهادی

راجح

پريسا رضايي-سمانه رضايي

مقیمی فر عباسی

حبیبی * - آقایی

سجادي نژاد

اميري

16/9/92

مقدم

زواره * - ملک پور

صافحيان فتاحي

کظیمی ابومسعودی

فرهادی * - منانی

سمانه رضايي نبي

مقیمی فر

آقایی * - تواضع

راجح پريسا رضايي

17/9/92

طاهر مقدم

روحی * - غفوریان

فتاحي صافحيان

جعفرنژاد

 

منانی * - ملک پور

نبي سمانه رضايي

ابومسعودی

تواضع * - فرهادی

پريسا رضايي راجح

18/9/92

طاهر

غفوریان

راحتي طلب رياحي

جعفرنژاد غلامی

 

ملک پور

صافحيان فتاحي

ابومسعودی

فرهادی * - منانی

سمانه رضايي نبي

19/9/92

نجفقلیان

 

غیرتیان * - حبیبی

رياحي

سجادي نژاد-راحتي طلب

طاهر

مقدم

غفوریان * - زواره

فتاحي

صافحيان

جعفرنژاد

غلامی

منانی * - ملک پور

نبي

سمانه رضايي

20/9/92

نجفقلیان

پورشفیعی

حبیبی * - غیرتیان

سجادي نژاد

راحتي طلب

طاهر

 

غفوریان

فتاحي

رياحي-صافحيان

مقدم

جعفرنژاد

ملک پور

نجاريان

واسعي

21/9/92

مقیمی فر

عباسی

آقایی * - تواضع

پريسا رضايي

راجح

 

پورشفیعی

نجفقلیان

غیرتیان * - حبیبی

سجادي نژاد

رياحي-راحتي طلب

طاهر

مقدم

غفوریان * - روحی

فتاحي

صافحيان

22/9/92

 

عباسی

تواضع * - آقایی

راجح

پريسا رضايي

مقیمی فر

نجفقلیان

حبیبی * - غیرتیان

رياحي-راحتي طلب

سجادي نژاد -واسعي

طاهر

پورشفیعی

غفوریان

صافحيان

فتاحي

23/9/92

کظیمی

ابومسعودی

فرهادی * - منانی

نبي

سمانه رضايي

مقیمی فر

عباسی

تواضع * - آقایی

پريسا رضايي-سجادي نژاد

راجح-راحتي طلب

نجفقلیان پورشفیعی

غیرتیان * - حبیبی

رياحي

سمانه صبوري

24/9/92

جعفرنژاد

 

منانی * - فرهادی

سمانه رضايي

نبي

کظیمی

ابومسعودی

آقایی * - تواضع

راجح

پريسا رضايي

نجفقلیان

عباسی

حبیبی * - غیرتیان

سجادي نژاد

رياحي-راحتي طلب

25/9/92

جعفرنژاد

مقدم

ملک پور

نبي

اميري

کظیمی

ابومسعودی

منانی * - فرهادی

پريسا رضايي

راجح-سمانه رضايي

مقیمی فر

آقایی * - تواضع

راحتي طلب

سجادي نژاد

26/9/92

طاهر

 

غفوریان * - ملک پور

فتاحي صافحيان

مقدم

جعفر نژاد

فرهادی * - منانی

سمانه رضايي نبي

کظیمی ابومسعودی

تواضع * - آقایی

پريسا رضايي

راجح

27/9/92

طاهر

غفوریان

صافحيان فتاحي

جعفرنژاد

ملک پور * - فرهادی

نبي سمانه رضايي

کظیمی

 

منانی

راجح پريسا رضايي

28/9/92

عباسی

غیرتیان * - ریخته گران

رياحي آناهيتا رضايي

طاهر پورشفیعی

غفوریان * - ملک پور

صافحيان فتاحي

جعفرنژاد

 

منانی * - فرهادی

نبي سمانه رضايي

29/9/92

 

نجفقلیان

غیرتیان

سجادي نژاد

رياحي

 

پورشفیعی

غفوریان

صافحيان

فتاحي -آناهيتا رضايي

 

مقدم

ملک پور * - فرهادی

سمانه رضايي

نبي

30/9/92

مقیمی فر

 

آقایی * - منانی

راحتي طلب

سجادي نژاد

ابومسعودی

ریخته گران * - غفوریان

فتاحي

رياحي-صافحيان

عباسی

ملک پور

واسعي

نجاريان

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:15- 1400/8/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر مرادي تبریز هديه - متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی)
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر دیالمه حسین - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات