۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر | Tuesday 15 October 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه جراحی - بهمن ماه 1392

بهمن 1392
استاد آنکال عروق فلوشیپ عروق استاد آنکال جراح دستیار ارشد گروه آموزشی تاریخ روز
سلیمی حسنی الوندفر.شابندری گرانپایه اخلاقی  چهار 1392/11/01 سه شنبه
سلیمی حسنی فرشیدمهر.فرسویان دائمی عصاره یک 1392/11/02 چهارشنبه
سلیمی طوبایی الوندفر.شابندری سلیمی اخلاقی عروق 1392/11/03 پنجشنبه
سلیمی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان یزدانخواه عصاره یک 1392/11/04 جمعه
سلیمی طوبایی الوندفر.شابندری یعقوبی سلیمی دو 1392/11/05 شنبه
ظفرقندی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان طالب پور عصاره  چهار 1392/11/06 یکشنبه
ظفرقندی حسنی الوندفر.شابندری معینی اخلاقی عروق 1392/11/07 دوشنبه
سلیمی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان طایفه نوروز سلیمی دو 1392/11/08 سه شنبه
سلیمی طوبایی الوندفر.شابندری یزدانخواه عصاره یک 1392/11/09 چهارشنبه
سلیمی حسنی فرشیدمهر.فرسویان گرانپایه عصاره  چهار 1392/11/10 پنجشنبه
سلیمی حسنی الوندفر.شابندری سلیمی سلیمی عروق 1392/11/11 جمعه
سلیمی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان احمدی اخلاقی دو 1392/11/12 شنبه
ظفرقندی حسنی الوندفر.شابندری طالب پور عصاره  چهار 1392/11/13 یکشنبه
ظفرقندی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان معینی اخلاقی عروق 1392/11/14 دوشنبه
سلیمی حسنی الوندفر.شابندری دائمی سلیمی یک 1392/11/15 سه شنبه
معینی حسنی فرشیدمهر.فرسویان یزدانخواه عصاره یک 1392/11/16 چهارشنبه
معینی طوبایی الوندفر.شابندری طایفه سلیمی دو 1392/11/17 پنجشنبه
معینی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان گرانپایه عصاره  چهار 1392/11/18 جمعه
معینی حسنی الوندفر.شابندری یعقوبی اخلاقی دو 1392/11/19 شنبه
ظفرقندی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان طالب پور سلیمی  چهار 1392/11/20 یکشنبه
ظفرقندی حسنی الوندفر.شابندری سلیمی سلیمی عروق 1392/11/21 دوشنبه
معینی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان معینی اخلاقی عروق 1392/11/22 سه شنبه
معینی طوبایی الوندفر.شابندری دائمی سلیمی یک 1392/11/23 چهارشنبه
معینی حسنی فرشیدمهر.فرسویان یزدانخواه عصاره یک 1392/11/24 پنجشنبه
معینی حسنی الوندفر.شابندری احمدی سلیمی دو 1392/11/25 جمعه
معینی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان طایفه نوروز سلیمی دو 1392/11/26 شنبه
ظفرقندی حسنی الوندفر.شابندری گرانپایه اخلاقی  چهار 1392/11/27 یکشنبه
ظفرقندی طوبایی فرشیدمهر.فرسویان سلیمی عصاره عروق 1392/11/28 دوشنبه
معینی حسنی الوندفر.شابندری طالب پور اخلاقی  چهار 1392/11/29 سه شنبه
معینی حسنی فرشیدمهر.فرسویان دائمی عصاره یک 1392/11/30 چهارشنبه
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 01:11- 1398/7/23
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر رحیم پور احسان - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر ناصر مقدسی عبدالرضا - متخصص مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات