۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر | Tuesday 15 October 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه جراحی فک و صورت - بهمن 1392

برنامه کشیک گروه جراحی فک و صورت بیمارستان سینا بهمن 1392

استاد

سال چهار

سال سه

سال دو

سال یک

 

دکتر حیدر

دکتر درویشی

 

یا حسین

زرگر

سه شنبه 1/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

توکلی

جما

چهارشنبه 2/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

رجایی

پروین

پنج شنبه 3/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

زاهدی

صفریان

جمعه4/11

دکتر مومنی

دکتر درویشی

 

زاهدی

اوغازیان

شنبه 5/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

جلالی

 

جما

یکشنبه 6/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

احمدی

 

پروین

دوشنبه 7/11

دکتر حیدر

دکتر درویشی

 

یاحسین

صفریان

سه شنبه8/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

ارش

زرگر

چهارشنبه 9/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

توکلی

جما

پنج شنبه 10/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

جلالی

 

کریمی

جمعه 11/11

دکتر مومنی

دکتر درویشی

احمدی

 

پروین

شنبه 12/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

آقایی

 

صفریان

یکشنبه 13/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

توکلی

اوغازیان

دوشنبه 14/11

دکتر حیدر

دکتر درویشی

 

یاحسین

جما

سه شنبه 15/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

نوروش

زرگر

چهارشنبه 16/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

یاحسین

پروین

پنج شنبه 17/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

توکلی

صفریان

جمعه 18/11

دکتر مومنی

دکتر درویشی

 

ارش

کریمی

شنبه 19/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

جلالی

 

اوغازیان

یکشنبه20/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

یا حسین

زرگر

دوشنبه 21/11

دکتر حیدر

دکتر درویشی

 

رجایی

اوغازیان

سه شنبه 22/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

رجایی

کریمی

چهارشنبه 23/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

ارش

کریمی

پنج شنبه 24/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

زاهدی

جما

جمعه 25/11

دکتر مومنی

دکتر درویشی

ٱقایی

 

کریمی

شنبه 26/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

احمدی

 

زرگر

یکشنبه27/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

توکلی

پروین

دوشنبه 28/11

دکتر حیدر

دکتر درویشی

 

ارش

صفریان

سه شنبه 29/11

دکتر واعظی

دکتر درویشی

 

نوروش

اوغازیان

چهارشنبه 30/11

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 01:05- 1398/7/23
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر کاظمی سعید علی- فوق تخصص آریتمی و الکتروفیزیولوژی و پیس میکر
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر نجفی اتابك - متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات