۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين | Wednesday 8 April 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1394/10/29 : تاریخ مطلب دکتر رحیم زاده حرمت - فوق تخصص نفرولوژي
دکتر حرمت رحیم زاده اشکلک
فوق تخصص نفرولوژي - استادیار

 

  Latin CV                                                       Farsi CV           
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات