۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر | Saturday 25 September 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر طالب پور محمد- متخصص جراحي عمومي، فوق تخصص لاپاروسکوپي
دكتر محمد طالب پور
متخصص جراحي عمومي، فوق تخصص لاپاروسکوپي - استاديار

 

 

1- Title: New aspects in laparoscopic cholecystectomy

Author(s): Talebpour, M; Panahi, M

Source: JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES 17 (3):290-295 2007


2- Title: Laparoscopic total gastric vertical plication in morbid obesity

Author(s): Talebpour, M; Amoli, BS

Source: JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES 17793-798 2007


3- Title: Laparoscopic management of an internal double omental hernia: a rare cause of intestinal obstruction.

Author(s): Talebpour, M; Habibi, G R; Bandarian, F

Source: Hernia 9 (2):195-7 2005


4- Title: Comparison of clindamycin 1% solution produced in pharmacy with oral tetracyclin for the treatment of moderate acne vulgaris and evaluation combination therapy of the two with either.

Author(s): Fanaee, SG; Dolaty, Y; Talebpour, M

Source: NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 358 (1):R524-R524 Suppl. 2 1998

 

 

مقالات فارسی

1- آزاد سازي مري به روش توراكوسكوپي در كانسر مري

محمد طالب پور، سيدحسن امامي رضوي، محمود غلام آل محمد                                        

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد، 1381؛ دوره 10، پاييز، شماره 3: صفحات 94-86

 

2- ارزيابي روش هاي مختلف درمان سنگ كلدوك و گزارش درمان لاپاروسكوپيك آن در پنج بيمار        

محمد طالب پور، علي جعفريان، مريم قوامي عادل                    

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد، 1382؛ دوره 11، پاييز، شماره 3: صفحات 74-

 

3- لاپاروسكوپيك اسپلنكتومي روش انتخابي در درمان جراحي ITP                                  

 طالب پور محمد،قوامي عادل مريم                                    

طب و تزکيه بهار 1383; -(52):96-102.

 

4- نحوه برخورد با بيماران مبتلا به ندول منفرد تيروئيد بيمارستان امام،‌ 76-1371                  

طالب پور محمد,ميرشريفي سيدرسول,طاهري احمدرضا,ميرزايي فتح علي                              

مجله دانشكده پزشكي 1383; 62(7):591-597.

 

5- نقش لاپاروسكوپي در بيماران ترومائي                             

طالب پور محمد,طاهري احمدرضا,زرگر موسي                         

مجله دانشكده پزشكي 1383; 62(8):698-704.

 

6- بررسي صحت تشخيصي لاپاراسکوپي در آسيب شکمي تروماي منجر به فوت در پزشکي قانوني تهران       

پيوندي حسين,طالب پور محمد,اورنگ زهرابگم,احمدي آملي هادي,مطلبي نبي,حلاج مفرد حميدرضا,مولوي بهنام,عاشري حسين    

مجله دانشكده پزشكي آذر 1385; 64(9):33-39.

   

7- لاپاروسکوپیک هرنیوپلاستی در فتق های اینگوینال دوطرفه به کمک مش عینکی شکل در 54 بیمار     

محمدطالب پور، علی یعقوبی، موسی زرگر                  

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره 65 شماره 5 مرداد 86

 

8- لاپاراسكوپيك هرنيوپلاستي با بي حسي اپيدورال: گزارش 20 بيمار                             

طالب پور محمد,نيازي ماني,جعفري جاويد مهين          

مجله دانشكده پزشكي فروردين 1386; 65(1):60-64.

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات