۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر مرادي تبریز هديه - متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی)
دکتر هديه مرادي تبریز
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی) - دانشيار

 

 

Latin CV                                       Farsi CV

 

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات